polonistyczno-teatralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Urodził się 15 stycznia 1926 r. w Monasterzyskach koło Buczacza na Podolu, gdzie przebywał do r. 1945. W wyniku repatriacji znalazł się w Państwowym Domu Młodzieży w Krzeszowicach, skąd w 1950 r. trafił na studia polonistyczno-teatralne do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Wykłady profesorów St. Jodłowskiego i T. Milewskiego rozbudziły w Kim zainteresowania językoznawcze, pogłębione w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pod kierunkiem prof. W. Taszyckiego uzyskał w 1955 r. stopień magistra za pracę „Wyrazy zdrobniałe w polszczyźnie XVI w.” (drukowaną w Zeszytach Naukowych UJ, Filologia, t. IV, 1958 r.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.