neoklasyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wego. Chociaż program ten dotąd jeszcze dokładnie nie jest opracowany, lecz już teraz ujawnia się on w dążeniu skierowa* nia ekonomiki Ukrainy na drogę rozwoju kapitalistycznego, oraz utrzymania związ* ku z burżuazyjną Europą, przeciwstawia* jąc interesy Ukrainy interesom innych so* włeckich republik. Ideologja ta kultywo* wana jest wśród pewnych kół ukraińskich literatów, typu neoklasyków, wśród wyż* szych inteligencji akademickiej, wśród so* wieckich fachowców kooperatystycznych; koła te mają bliski związek intelektualny z burżuazją zachodniej Ukrainy, stojącej na czele „Undo“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.