dysekonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 321 DYSFUNCTIONAL declining industry branża schyłkowa deed formalny akt prawny default brak zapłaty defence against takeover obrona przed przejęciem deferred revenue or income przychody przyszłych okresów deferred shares akcje odroczone deferred taxation podatki odroczone deflated money pieniądz zdeflacjonowany de-industrialisation dezindustrializacja delayering usuwanie poziomów zarządzania delegation przekazywanie uprawnień delivery system system dostawy Delphi technique technika Delphi de-merger podział firmy demographics demografia denationalisation denacjonalizacja deposit protection, depositor protection ochrona wkładów depreciation odpis amortyzacyjny derecognition odebranie uprawnień związkowych deregulation deregułacja derivatives instrumenty pochodne design projekt designer capitalism kapitalizm projektowany desktop publishing skład komputerowy destination, destination retailing handel „celowy” devaluation dewaluacja development capital kapitał rozwojowy differentiation zróżnicowanie dilemmas dylematy dilution rozwodnienie dilution out of sight rozwodnienie gwałtowne dinosaur dinozaur Dionysus Dionizos direct costs koszty bezpośrednie direct labour robocizna bezpośrednia direct mail sprzedaż listowna direct marketing marketing bezpośredni direct product profitability produktu zyskowność bezpośrednia direct tax podatek bezpośredni directional policy matrix macierz kierunków polityki director członek zarządu - rady nadzorczej; dyrektor disclosure requirements informacje publiczne discount dyskonto discount rate stopa dyskontowa discount store discount discounted cash flow gotówki przepływ zdyskontowany discounters rabatowcy discretionary account konto klienta prowadzone przez maklera diseconomies of scale dysekonomia skali disintermediation eliminowanie pośrednictwa disjointed incrementalism zarządzanie doraźne disk drive napęd dysku distance learning uczenie się na dystans distinctive competences swoiste kompetencje distributed logic logika dystrybutywna distribution 1. dystrybucja; 2. podział zy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koch, Richard 1997. Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.